Polityka Prywatności | Jak kupować ?
Promocje

Regulamin

Regulamin serwisu ebooki123.pl

Domena ebooki123.pl prowadzona jest przez firmy Aplit Grzegorz Malinowski z siedzibą w Konin ul. Karłowicza 8/32 oraz spółkę Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. z siedzibą w Konin ul. Chopina 9/23 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem, a także warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Zamówienia.

Za pośrednictwem Serwisu „ebooki123.pl” użytkownik/cy Internetu („Użytkownik”) mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty („Transakcja”) w głównej mierze w formie elektronicznej (ebooki), w formie plików do pobrania na elektroniczny nośnik informacji („Produkty”).

1. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

2. Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Ciebie tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.

3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.

Dostarczanie produktów.

1. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania produktu, mając do wyboru kilka możliwości, z czego nie wszystkie muszą być aktywne dla danego produktu.


Reklamacje

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na dres email administracja@ebooki123.pl Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.


2.Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.


3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. ebook), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.